نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۱۴۰۱ – ۱۳

دستورالعمل اجرایی صدور کد شناسه ( ID ) مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نامه


ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱ – ۱۲

مصوبات شصت و ششمین جلسه هیات نظارت مرکزی – آموزشگاه های آزاد – مهرماه ۱۴۰۱


ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱ – ۱۱

متقاضیان مربیگری انواع آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد جهت دریافت کارت شناسه مربیگری ( سامانه سام )  https://itcsam.ir


ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱ – ۱۰

شرایط صدور و دریافت ابلاغ مربیگری برای متقاضیان مربیگری آموزشگاه های آزاد 


ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱ – ۹

ممنوعیت دریافت هرگونه وجه بابت آزمون عملی


ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱ – ۸

توجه مفاد مندرج در شیوه نامه برگزاری کارگاه های آموزشی از سوی موسس


ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱ – ۷

حذف استفاده بعنوان آموزشگاه در اجاره نامه ساختمان آموزشگاه


ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱ – ۶

 ممنوعیت صدور هر گونه گواهی برای تایید حضور کارآموزان در دوره های آموزشی توسط آموزشگاههای ازاد – نامه سازمان

ممنوعیت صدور هر گونه گواهی برای تایید حضور کارآموزان در دوره های آموزشی توسط آموزشگاههای ازاد – نامه اداره کل

ممنوعیت صدور هر گونه گواهی برای تایید حضور کارآموزان در دوره های آموزشی توسط آموزشگاههای ازاد – نامه مرکز بهشهر


ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱ – ۵

حذف فرم ش ( مجوز فعالیت آموزشی در اجرای دوره آموزشی )


ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱- ۴

تایید آزمایشی کارگاه ودوره آموزشی بصورت آزمایشی به مدت سه ماه- نامه سازمان

تایید آزمایشی کارگاه ودوره آموزشی بصورت آزمایشی به مدت سه ماه- نامه اداره کل


ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰