نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۱۴۰۰ – ۱

فراخون تاسیس آموزشگاه در سال ۱۴۰۰


ابراهیم ذبیحی در ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ۰

۹۹ – ۱۹

اصلاحیه ماده ۱۵ و شرایط تاسیس شعبه

اصلاحیه ماده ۵۶ دستورالعمل آموزشگاه های آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۰

۹۹ – ۱۸

ویرایش دوره ها در پورتال


ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۳۹۹ ۰

۹۹ – ۱۷

ممنوعیت و تخلف ویرایش اطلاعات شخصی و سجلی  ذینفعان بخش دولتی و خصوصی و داوطلبان آزاد ( ادواری )


ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۳۹۹ ۰

۹۹- ۱۶

درج دوره های مجازی در پرتال


ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۳۹۹ ۰

۹۹ – ۱۵

مدارک و مستندات لازم جهت تاسیس آموزشگاه های آزاد به شرح ذیل می باشد

تاریخ تکمیل مدارک و مستندات

مستدات تشکیل آموزشگاه آزاد – حقیقی 

مستندات تشکیل آموزشگاه ازاد – حقوقی

فرم طرح توجیهی

فرم خود اظهاری اموال منقول و غیر منقول متقاضی تاسیس آموزشگاه آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰

۹۹ – ۱۴

اصللاحیه تاریخ تکمیل مستندات جهت تشکیل آموزشگاه آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰

۹۹ – ۱۳

شیوه نامه  آموزش  مجازی


ابراهیم ذبیحی در ۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰

۹۹ – ۱۲

برگزاری رویدادملی صنایع روستا دوست


ابراهیم ذبیحی در ۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰

۹۹ – ۱۱

فراخوان تاسیس آموزشگاه آزاد در سال ۹۹ – به همراه  دیگر مستندات


ابراهیم ذبیحی در ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ۰