نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۷ – ۱۷

تسهیلات خود اشتغالی بانک مهر ایران – ویژه مهارت جویان – مهارت آموختگان – موسسین آموزشگاه آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱۶

شیوه نامه ثبت نام در دوره های آموزشی تربیت مربی کرج در سه ماهه سوم ۹۷


ابراهیم ذبیحی در ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱۵

انتخاب پژوهشگر نمونه

توجه : 

مستندات حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه    ۹۷/۶/۱۸  به مرکز  ارسال نمایید . بدیهی است به مدارک و مستنداتی که  بعد از تاریخ مقرر ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 


ابراهیم ذبیحی در ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱۴

استفاده از کارگاه عملی در خارج از آموزشگاه


ابراهیم ذبیحی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱۳

اجرای کارگاه آموزشی


ابراهیم ذبیحی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱۲

دریافت حق مشاوره


ابراهیم ذبیحی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱۱

تفاهم نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان


ابراهیم ذبیحی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰

۱۰ – ۹۷

تبلیغات آموزشگاه آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰

اطلاعیه

شرکت در نمایشگاه هفته ملی مهارت در پارک ملل ساری


ابراهیم ذبیحی در ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۹

بیمه ملت


ابراهیم ذبیحی در ۳ تیر ۱۳۹۷ ۰