نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۷ – ۶

ابلاغ تعرفه خدماتی


ابراهیم ذبیحی در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۵

تفاهم نامه حوزه علمیه


ابراهیم ذبیحی در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۴

طرح ملی توان افزایی زنان


ابراهیم ذبیحی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

همایش سراسری مهارت محوری در آموزش کارکنان نیروهای مسلح


ابراهیم ذبیحی در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۳

پیشنهاد مربی تربیت مربی کرج برای برگزاری دوره


ابراهیم ذبیحی در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۲

حذف حرفه های ICDL  درجه ۲ و ۱


ابراهیم ذبیحی در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱

شرایط برگزاری آموزش های مرتبط با دستگاه های اجرایی توسط آموزشگاه های آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ۰

۹۶ – ۳۱

شرایط برگزاری همایش


ابراهیم ذبیحی در ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۰

۹۶ – ۳۰

مقررات مربوط به کارآموزان آموزشگاه آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۰

۹۶ – ۲۹

دریافت رضایت نامه از والدین


ابراهیم ذبیحی در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ۰