نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۱۴۰۲ – ۶

تسهیلات بانکی آموزشگاه های آزاد – سال ۱۴۰۲


ابراهیم ذبیحی در ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ ۰

۱۴۰۲ – ۵

مصوبه تخفیف شهریه

نامه ۱

نامه ۲


ابراهیم ذبیحی در ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ ۰

۱۴۰۲ – ۴

شهریه ۱۴۰۲


ابراهیم ذبیحی در ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ ۰

۱۴۰۲ – ۳

ثبت نام مربیان فعال آموزشگاه های آزاد – فاقد مدرک پداگوژی یا CBT  – در سامانه سام  -تربیت مربی کرج


ابراهیم ذبیحی در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰

۱۴۰۲ – ۲

مراحل تعیین شهریه 

جدول محاسبه شهریه


ابراهیم ذبیحی در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰

۱۴۰۲ – ۱

مصوبه شماره ۱ – شصت و هفتمین جاسه هیات نظارت مرکزی


ابراهیم ذبیحی در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰

۱۴۰۱ – ۱۳

دستورالعمل اجرایی صدور کد شناسه ( ID ) مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نامه


ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱ – ۱۲

مصوبات شصت و ششمین جلسه هیات نظارت مرکزی – آموزشگاه های آزاد – مهرماه ۱۴۰۱


ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱ – ۱۱

متقاضیان مربیگری انواع آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد جهت دریافت کارت شناسه مربیگری ( سامانه سام )  https://itcsam.ir


ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱ – ۱۰

شرایط صدور و دریافت ابلاغ مربیگری برای متقاضیان مربیگری آموزشگاه های آزاد 


ابراهیم ذبیحی در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۰