نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۱۴۰۱ – ۸

توجه مفاد مندرج در شیوه نامه برگزاری کارگاه های آموزشی از سوی موسس


ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱ – ۷

حذف استفاده بعنوان آموزشگاه در اجاره نامه ساختمان آموزشگاه


ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱ – ۶

 ممنوعیت صدور هر گونه گواهی برای تایید حضور کارآموزان در دوره های آموزشی توسط آموزشگاههای ازاد – نامه سازمان

ممنوعیت صدور هر گونه گواهی برای تایید حضور کارآموزان در دوره های آموزشی توسط آموزشگاههای ازاد – نامه اداره کل

ممنوعیت صدور هر گونه گواهی برای تایید حضور کارآموزان در دوره های آموزشی توسط آموزشگاههای ازاد – نامه مرکز بهشهر


ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱ – ۵

حذف فرم ش ( مجوز فعالیت آموزشی در اجرای دوره آموزشی )


ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱- ۴

تایید آزمایشی کارگاه ودوره آموزشی بصورت آزمایشی به مدت سه ماه- نامه سازمان

تایید آزمایشی کارگاه ودوره آموزشی بصورت آزمایشی به مدت سه ماه- نامه اداره کل


ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

۳ – ۱۴۰۱

      تفاهم نامه کمیته امداد


ابراهیم ذبیحی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱- ۲

  تفاهم نامه بسیج سازندگی


ابراهیم ذبیحی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۱ – ۱

         جشنواره مهارت آموختگان اشتغال آفرین


ابراهیم ذبیحی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۰

۱۴۰۰ – ۳

  تسهیلات بانک رسالت


ابراهیم ذبیحی در ۹ مرداد ۱۴۰۰ ۰

۱۴۰۰ – ۲

       دستورالعمل موسس و مربی نمونه


ابراهیم ذبیحی در ۱۶ تیر ۱۴۰۰ ۰