نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهر۹۷ – ۲۰

عدم الزام به عضویت در کانون و انجمن صنفی آموزشگا ههای آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱۹

خودداری از برگزاری اردوهای تفریحی


ابراهیم ذبیحی در ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱۸

تعطیلی بدون هماهنگی آموزشگاه ها


ابراهیم ذبیحی در ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱۷

تسهیلات خود اشتغالی بانک مهر ایران – ویژه مهارت جویان – مهارت آموختگان – موسسین آموزشگاه آزاد


ابراهیم ذبیحی در ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱۶

شیوه نامه ثبت نام در دوره های آموزشی تربیت مربی کرج در سه ماهه سوم ۹۷


ابراهیم ذبیحی در ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱۵

انتخاب پژوهشگر نمونه

توجه : 

مستندات حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه    ۹۷/۶/۱۸  به مرکز  ارسال نمایید . بدیهی است به مدارک و مستنداتی که  بعد از تاریخ مقرر ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 


ابراهیم ذبیحی در ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱۴

استفاده از کارگاه عملی در خارج از آموزشگاه


ابراهیم ذبیحی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱۳

اجرای کارگاه آموزشی


ابراهیم ذبیحی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱۲

دریافت حق مشاوره


ابراهیم ذبیحی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰

۹۷ – ۱۱

تفاهم نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان


ابراهیم ذبیحی در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰