زمانبندی آزمون های عملی »

زمانبندی آزمون های عملی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهربرنامه ریزی آزمون عملی آزمون هماهنگ ۹۸/۰۲/۰۵

برنامه ریزی آزمون عملی آزمون هماهنگ ۹۸/۰۲/۰۵    


مهدی شجاعی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰

آزمون عملی هماهنگ آموزشگاه آزاد و مرکز مرحله دوم ۹۶/۰۴/۰۹

آزمون عملی هماهنگ آموزشگاه آزاد و مرکز مرحله دوم ۹۶/۰۴/۰۹


مهدی شجاعی در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله دوم ۹۶/۰۴/۰۸

برنامه ریزی آزمون عملی  صنعت ساختمان مرحله دوم ۹۶/۰۴/۰۸


مهدی شجاعی در ۱۸ تیر ۱۳۹۶ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی مرکز و آموزشگاه آزاد مرحله اول -۹۶/۰۲/۲۱

برنامه ریزی آزمون عملی  مرکز و آموزشگاه آزاد مرحله اول -۹۶/۰۲/۲۱


مهدی شجاعی در ۴ خرداد ۱۳۹۶ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله اول ۹۶

برنامه ریزی آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله اول ۹۶


مهدی شجاعی در ۱ خرداد ۱۳۹۶ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ آموزشگاه آزاد مرحله نهم ۹۵/۱۱/۲۹

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ آموزشگاه آزاد مرحله نهم ۹۵/۱۱/۲۹


مهدی شجاعی در ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ آموزشگاه آزاد و مرکز مرحله هشتم ۹۵/۱۰/۲۶

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ آموزشگاه آزاد و مرکز مرحله هشتم ۹۵/۱۰/۲۶


مهدی شجاعی در ۷ بهمن ۱۳۹۵ ۰

`برنامه ریزی آزمون عملی صنعت ساختمان , و تفاهمنامه مرحله هشتم ۹۵/۱۰/۲۳

برنامه ریزی آزمون عملی صنعت ساختمان , و تفاهمنامه مرحله هشتم ۹۵/۱۰/۲۳


مهدی شجاعی در ۵ بهمن ۱۳۹۵ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ آموزشگاههای آزاد مرحله هفتم ۹۵/۰۹/۲۶

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ آموزشگاههای آزاد مرحله هفتم ۹۵/۰۹/۲۶ 


مهدی شجاعی در ۱۱ دی ۱۳۹۵ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی کارآموزان مرکز مربوط به آزمون هماهنگ مرحله هفتم ۹۵/۰۹/۲۶

برنامه ریزی آزمون عملی کارآموزان مرکز مربوط به آزمون هماهنگ مرحله هفتم ۹۵/۰۹/۲۶


مهدی شجاعی در ۹ دی ۱۳۹۵ ۰