زمانبندی آزمون های عملی »

زمانبندی آزمون های عملی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهربرنامه ریزی آزمون عملی کارآموزان مرکز مربوط به آزمون هماهنگ مرحله هفتم ۹۵/۰۹/۲۶

برنامه ریزی آزمون عملی کارآموزان مرکز مربوط به آزمون هماهنگ مرحله هفتم ۹۵/۰۹/۲۶


مهدی شجاعی در ۹ دی ۱۳۹۵ ۰

جواب نمره آزمون هماهنگ کتبی مرکز و آموزشگاههای آزاد مرحله ششم ۹۵/۰۸/۲۸

Aبرنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ مرحله ششم ۲۸/۰۸/۹۵ مرکز و آموزشگاههای آزاد A


مهدی شجاعی در ۱۱ آذر ۱۳۹۵ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ مراکز و آموزشگاههای آزاد مرحله پنجم ۳۰-۷-۹۵

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ مراکز و آموزشگاههای آزاد مرحله پنجم ۳۰-۷-۹۵


مهدی شجاعی در ۱۳ آبان ۱۳۹۵ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی صنعت ساختمان پنجم ۹۵/۰۸/۲۹

برنامه ریزی آزمون عملی صنعت ساختمان پنجم ۹۵/۰۸/۲۹


مهدی شجاعی در ۹ آبان ۱۳۹۵ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ مرکز و آموزشگاه آزاد مرحله چهارم ۲۶-۰۶-۹۵

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ مرکز و آموزشگاه آزاد مرحله چهارم  ۲۶-۰۶-۹۵


مهدی شجاعی در ۸ مهر ۱۳۹۵ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ مرحله سوم ۲۹-۵-۹۵

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ مرحله سوم  ۲۹-۵-۹۵


مهدی شجاعی در ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ دوم مرکز فنی و حرفه ای بهشهر ۹۵-۴-۲۵

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ دوم  مرکز فنی و حرفه ای بهشهر ۹۵-۴-۲۵


مهدی شجاعی در ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ۰

برنامه ریزی آزمون هماهنگ مرحله اول ۳۱/۰۲/۹۵

برنامه ریزی  آزمون عملی هماهنگ مرحله اول ۳۱/۰۳/۹۵


مهدی شجاعی در ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی هماهنگ هشتم مربوط به آزمون کتبی ۹۴/۱۱/۳۰

برنامه ریزی آزمون عملی  هماهنگ هشتم مربوط به آزمون کتبی ۹۴/۱۱/۳۰


مهدی شجاعی در ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی مرحله هفتم مرکز به تاریخ ۹۴/۱۰/۱۸

برنامه ریزی آزمون عملی مرحله هفتم مرکز هماهنگ به تاریخ ۹۴/۱۰/۱۸


مهدی شجاعی در ۱ بهمن ۱۳۹۴ ۰