نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهرنامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲ – ۸۰

۸۰ مهلت معرفی به آزمون


ابراهیم ذبیحی در ۱ اسفند ۱۳۹۲ ۰

خانم احمدی

مسئولین نمایشگاه ساری


ابراهیم ذبیحی در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۷۹

سربرگ تابلو مهر


ابراهیم ذبیحی در ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲ – ۷۹

قرارداد ملک ۷۹


ابراهیم ذبیحی در ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲ -۷۸

۷۹icdl


ابراهیم ذبیحی در ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲ -۷۸

Q1 001


ابراهیم ذبیحی در ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲ -۷۷

۷۷ثبت نام دوره


ابراهیم ذبیحی در ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲ -۷۶

۷۶ وبلاگ بهشهر


ابراهیم ذبیحی در ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲ -۷۵

کارت ورود به جلسه آزمون


ابراهیم ذبیحی در ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲- ۷۴

کارت گواهینامه


ابراهیم ذبیحی در ۷ بهمن ۱۳۹۲ ۰