نامه های اداری »

نامه های اداری مرتبط با آموزشگاه های آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهرنامه اداری ۹۲ – ۶۸

 قوانین مربوط به مکان آموزشگاه


ابراهیم ذبیحی در ۲۸ آذر ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۶۷

۶ همایش مدیران آموزشگاههی در سالن شبکه بهداشت۷


ابراهیم ذبیحی در ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۶۲

62shrkat noavaran


ابراهیم ذبیحی در ۱۹ آذر ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۶۱

61ahamiat tarbiat morabe


ابراهیم ذبیحی در ۱۹ آذر ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲ – ۶۶

۶ ثبت نام تربیت مربی کرج ۶


ابراهیم ذبیحی در ۱۲ آذر ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲ -۶۵

۶ بازدید کارشناسان اماکن نیروی انتظامی از آموزشگاهها۵


ابراهیم ذبیحی در ۱۲ آذر ۱۳۹۲ ۰

کرج

kاسامی مدیران و مربیانی که می توانند به تربیت مربی کرج مراجعه نمایند j


ابراهیم ذبیحی در ۶ آذر ۱۳۹۲ دیدگاه‌ها خاموش

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲ -۶۴

شرکت پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران


ابراهیم ذبیحی در ۶ آذر ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲-۶۳

۶ بایگانی قراردادهای کارآموزی۳


ابراهیم ذبیحی در ۵ آذر ۱۳۹۲ ۰

نامه اداری آموزشگاه آزاد ۹۲ – ۶۰

   ۶۰- آزمون کارآموزان 


ابراهیم ذبیحی در ۴ آذر ۱۳۹۲ ۰