۱۸ درصد کارآموزان فنی و حرفه ای بهشهر زنان خانه دار هستند

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲ اسفند ۱۴۰۲ ۰

???? آیا می دانید

 ۱۸ ٪ از متقاضیان مهارت آموزی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر

زنان خانه دار می باشند

فرستادن دیدگاه »

- 6 = 2