نتایج آزمون های عملی »

نتایج آزمون های عملی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد شهرستان بهشهرجواب آزمون کتبی مرحله اول صنعت ساختمان ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

جواب آزمون کتبی مرحله اول صنعت ساختمان ۱۴۰۰/۰۳/۲۷


مهدی شجاعی در ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ۰

جواب آزمون عملی هماهنگ مرکز و آموزشگاه آزاد مرحله هفتم ۹۴-۱۰-۱۸

جواب آزمون عملی هماهنگ مرکز و آموزشگاه آزاد مرحله هفتم ۹۴-۱۰-۱۸


مهدی شجاعی در ۳۰ تیر ۱۳۹۵ ۰

جواب آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله هفتم ۹۴-۱۰-۱۷

جواب آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله هفتم ۹۴-۱۰-۱۷


مهدی شجاعی در ۳۰ تیر ۱۳۹۵ ۰

جواب آزمون عملی تفاهمنامه مرحله هفتم ۹۴-۱۰-۱۷

جواب آزمون عملی تفاهمنامه مرحله هفتم ۹۴-۱۰-۱۷


مهدی شجاعی در ۳۰ تیر ۱۳۹۵ ۰

جواب آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله ششم ۹۴/۰۹/۰۵

جواب آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله ششم ۹۴/۰۹/۰۵


مهدی شجاعی در ۲۹ تیر ۱۳۹۵ ۰

جواب آزمون عملی تفاهمنامه مرحله ششم ۹۴/۰۹/۰۵

جواب آزمون عملی تفاهمنامه مرحله ششم ۹۴/۰۹/۰۵


مهدی شجاعی در ۲۹ تیر ۱۳۹۵ ۰

جواب آزمون عملی تفاهمنامه مرحله پنجم ۹۴/۰۷/۲۳

جواب آزمون عملی تفاهمنامه مرحله  پنجم ۹۴/۰۷/۲۳ 


مهدی شجاعی در ۱۰ آذر ۱۳۹۴ ۰

جواب آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله پنجم ۹۴/۰۷/۲۳

جواب آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله پنجم ۹۴/۰۷/۲۳


مهدی شجاعی در ۱۰ آذر ۱۳۹۴ ۰

جواب آزمون عملی مرحله چهارم تفاهمنامه به تاریخ ۹۴/۰۶/۱۲

جواب آزمون عملی مرحله چهارم تفاهمنامه به تاریخ ۹۴/۰۶/۱۲ 


مهدی شجاعی در ۱۰ آذر ۱۳۹۴ ۰

جواب آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله چهارم به تاریخ ۱۲/۰۶/۹۴

جواب آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله چهارم به تاریخ  ۱۲/۰۶/۹۴


مهدی شجاعی در ۱۰ آذر ۱۳۹۴ ۰