رهگیری به روایت آمار

۱۳ درصد متقاضیان از قبل شاغل می باشند

 ۶۵ درصد کارآموزان مرد و ۳۵ درصد خانم هستند

 ۸۰ درصد کارآموزان شهری و ۲۰ درصد روستائی هستند

۱۶ درصد کار آموزان دانشجو و ۱۷ درصد دانش آموز هستند

۴۶ درصد کارآموزان دیپلم و ۵۴  درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند

 ۶۰ درصد مهارت آموختگان کارجو در یک سال اول پس از اخذ مدرک مهارتی مشغول بکار نمی شوند

 ۲۰ درصد کارجویان در یک سال پس از مدرک مهارتی در حرفه مرتبط با دوره آموزشی شامل می شوند

 ۲۰ درصد کارجویان پس از اخذ مدرک مهارتی در حرفه غیر مرتبط با دوره آموزشی شاغل می شوند

 ۱۷ درصد متقاضیان بعلت کمبود فرصت شغلی در یک سال اول در جایی مشغول بکار نمی شوند

۳۰ درصد کارآموزان لیسانس و ۱۰ درصد فوق لیسانس هستند

 ۱۲ درصد از کارآموزان از قبل شغل داشتند و از کار بیکار شدند

 ۶۰ درصد کارآموزان مجرد و ۴۰ درصد متاهل هستند

۲۲درصد کارآموزان به دنبال شغل می باشند