شماره تلفن واحدها

 

تلفن مستقیم

نام نام خانوادگی

واحد

۳۴۵۷۹۲۰۷

رامین کیانی

ریاست

 ۳۴۵۷۹۳۰۷  فکس

۳۴۵۷۹۲۰۲

آقای ذبیحی و خانم فریدونیان

آموزشگاه آزاد

۳۴۵۷۹۲۰۴

آقایان شجاعی،عبدی،فهیمی

معاونت و آزمون

۳۴۵۷۹۲۶۱

آقای عبدالرضا خلیلی

پذیرش، مشاوره ، روابط عمومی

۳۴۵۷۹۲۰۱

آقایان سیار،طبرسی،ذکریائی

نگهبانی