شماره تلفن واحدها

 

تلفن مستقیم

نام نام خانوادگی

واحد

۳۴۵۶۲۰۰۷

رامین کیانی

ریاست

۳۴۵۶۲۰۰۲

آقای ذبیحی و خانم فریدونیان

آموزشگاه آزاد

۳۴۵۶۲۰۰۴

آقایان شجاعی،عبدی،فهیمی

معاونت و آزمون

۳۴۵۷۴۱۶۱

آقای عبدالرضا خلیلی

پذیرش، مشاوره ، روابط عمومی

۳۴۵۶۲۰۰۱

آقایان سیار،طبرسی،ذکریائی

نگهبانی