آرشیو ماهانه: آگوست 2022 »

۱۴۰۱ – ۸

۱۴۰۱ – ۸

ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

توجه مفاد مندرج در شیوه نامه برگزاری کارگاه های آموزشی از سوی موسس

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۷

۱۴۰۱ – ۷

ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

حذف استفاده بعنوان آموزشگاه در اجاره نامه ساختمان آموزشگاه

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۶

۱۴۰۱ – ۶

ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

 ممنوعیت صدور هر گونه گواهی برای تایید حضور کارآموزان در دوره های آموزشی توسط آموزشگاههای ازاد – نامه سازمان ممنوعیت صدور هر گونه گواهی برای تایید حضور کارآموزان در دوره های آموزشی توسط آموزشگاههای

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱ – ۵

۱۴۰۱ – ۵

ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

حذف فرم ش ( مجوز فعالیت آموزشی در اجرای دوره آموزشی )

بیشتر بخوانید »
۱۴۰۱- ۴

۱۴۰۱- ۴

ابراهیم ذبیحی در ۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰

تایید آزمایشی کارگاه ودوره آموزشی بصورت آزمایشی به مدت سه ماه- نامه سازمان تایید آزمایشی کارگاه ودوره آموزشی بصورت آزمایشی به مدت سه ماه- نامه اداره کل

بیشتر بخوانید »