از سال ۱۳۹۰ لی ۱۴۰۰ اتفاق افتاد

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱۳ آبان ۱۴۰۰ ۰

در دهه ۹۰اتفاق افتاد:

✔️ به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر از سال

۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ بیش از ۴۲ هزار نفر از شهروندان این شهرستان از آموزش های مهارتی در

خوشه های صنعت ، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر بهره مند شده اند.

از این تعداد ۲۰هزار نفر مرد و ۲۲هزار نفر زن می باشند .

فرستادن دیدگاه »

6 - = 1