سنجش و ارزشیابی ۲۰۵ نفر از کارگران ساختمانی

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰

 در سال گذشته ۲۰۵ نفر از کارگران ساختمانی شهرستان بهشهر در ۱۵

حرفه صنعت ساختمان مورد سنجش و ارزشیابی قرار گرفته که ۶۳ درصد آنان

موفق به دریافت پروانه مهارت فنی نیروی کار شده اند .

فرستادن دیدگاه »

8 + 1 =