بازدید معاون فرماندار از کارگاههای مرکز

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱ آبان ۱۳۹۷ ۰

بازدید اسحاق علی کشاورز معاون برنامه ریزی و توسعه و میرزائی کارشناس

برنامه ریزی و امور اقتصادی فرمانداری بهشهر از کارگاه های آموزشی مرکز

فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر

2222222

فرستادن دیدگاه »

8 - 5 =