۹۷ – ۱۵

ابراهیم ذبیحی در ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰

انتخاب پژوهشگر نمونه

توجه : 

مستندات حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه    ۹۷/۶/۱۸  به مرکز  ارسال نمایید . بدیهی است به مدارک و مستنداتی که  بعد از تاریخ مقرر ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

فرستادن دیدگاه »

8 + 5 =