آرشیو ماهانه: آوریل 2018 »

فلوچارت راهنمائی متقاضیان واحد های مختلف مرکز

فلوچارت راهنمائی متقاضیان واحد های مختلف مرکز

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ۰

                                                                   

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۳

۹۷ – ۳

ابراهیم ذبیحی در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۰

پیشنهاد مربی تربیت مربی کرج برای برگزاری دوره

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۲

۹۷ – ۲

ابراهیم ذبیحی در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۰

حذف حرفه های ICDL  درجه ۲ و ۱

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۱

۹۷ – ۱

ابراهیم ذبیحی در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ۰

شرایط برگزاری آموزش های مرتبط با دستگاه های اجرایی توسط آموزشگاه های آزاد

بیشتر بخوانید »