شماره تلفن واحد ها

کد استان مازندران: ۰۱۱  شماره تلفن خانه ۳۴۵۶۲۰۰۱ می توانید به تلفنهای داخلی وصل شوید .

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نام نام خانوادگی

واحد

۱۱۹

۳۴۵۶۲۰۰۷

رامین کیانی

ریاست

۱۱۴

۳۴۵۷۵۱۰۰

 

معاونت و آموزش

۳۴۵۶۲۰۰۲

آقای ذبیحی و خانم فریدونیان

آموزشگاه آزاد

۱۱۷

۳۴۵۶۲۰۰۴

آقایان شجاعی وعبدی

آزمون

۱۲۰

۳۴۵۷۴۱۶۱

آقای عبدالرضا خلیلی

روابط عمومی – پذیرش - مشاوره

۹

۳۴۵۶۲۰۰۱

آقایان سیار و شیخی

نگهبانی

۱۰۶

 

خانم شفیع پور

دبیرخانه

۱۲۶

 

آقای حسین زاده

کارگاه تراشکاری

۱۱۸

 

آقای دودانگی

کارگاه جوشکاری

۱۲۳

 

آقای فیروزی

کارگاه مکانیک

۱۲۴

 

آقای بابائی

کارگاه برق صنعتی

۱۱۰

 

آقای منصوری نیا

کارگاه پی ال سی

۱۱۱

 

کارگاه رایانه

۱۱۲

 

آقای اسدی

کارگاه برق خودرو

۱۱۶

 

آقای رضائی

کارگاه کشاورزی